English

Институционално развитие

 

Функционални анализи (ФА)


Функционалният анализ представлява процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Въз основа на тях се формулират области и препоръки за подобрения.


Крайна цел на ФА: подобряване на ефективността на общинската администрация чрез оптимизиране на структурата и функциите й при: бързина на предоставяне на услугите, подобряване на финансовото управление в общината, идентифициране на дублиращи се функции, спрямо които да бъдат предприети мерки по реорганизация, създаване на по-добри условия за работа на служителите, ясни правила и по-прецизно разпределение на задачите. 

 

Изготвени ФА:

  • Община Макреш (2014 г.)

  • Община Роман (2014)

  • Община Камено (2014 г.)

  • Община Каолиново (2014 г.)

  • Община Гълъбово (2013-2014 г.)

 

„Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)“, по проект „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване“, финансиран от ОП „Административен капацитет” с възложител Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Основната цел на проекта е свързана с процесите на налагане на общи стандарти за геопространствените данни, специализираната инфраструктура за тяхната обработка и услугите, които следва да се генерират на тази основа. Проектът има съществено значение за адаптирането на страната ни към изискванията на Директивата „INSPIRE” и свързания с нея Закон за достъп до пространствени данни, чрез които изискванията на Директивата се адаптират нормативно в България. (2014-2015)

Основни извършени дейности:

  • Цифровизация на голяма част от съхраняваните и обработвани от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) материали, което ще доведе до улесняване достъпа на потребителите на архивна информация, разширяване на техния кръг ведно с опазване на оригиналните материали и данни;

  • Разработване и внедряване на специализирани информационни системи, съответстващи на стандартите на ЕС;

  • Повишаване бързината и качеството на административното обслужване от страна на АГКК при предоставяне на данни.

 

„Анализ за развитието на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в програмния период 2014-2020 г. (ИСУН)“ с възложител Администрация на Министерски съвет (2012-2013)

 

ИСУН е разработена в периода 2008-2011 г. и се използва от всички административни структури, участващи в управлението и изпълнението на дейностите, финансирани от Структурните инструменти на ЕС в България – Централно координационно звено (ЦКЗ), Одитен орган (ОО), Сертифициращ орган (СО), Управляващи органи на оперативните програми (УО на ОП) и техните междинни звена (МЗ), потенциални и реални бенефициенти, широката общественост.

Цел: Да се подпомогне Централното координационно звено при изготвянето на оценка на съществуващите системи за обмен на електронни данни и на планираните действия, с които да се даде възможност целият обмен на информация между бенефициентите и органите, отговорни за управлението и контрола на програмите, да бъде осъществен само с помощта на обмен на електронни данни; Да се подпомогне Централното Координационно Звено при подготовката на изискванията към Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕК през програмния период 2014-2020 г.