English

Организиране и провеждане на обучения

 

„Географика“ ООД разполага с висококвалифицирани лектори и експерти в различни области и има богат опит в пълната логистична организация и провеждането на редица специализирани обучения на държавни администрации. Обученията са проведени по проекти, чиято цел е укрепване капацитета на служителите на администрациите чрез придобиване на специфични умения за усъвършенстване методите на работа и подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса.

Избрани проекти:

Община Белене (2015)

 • Kонсултански услуги и провеждане на обучение по прилагане на методическите указания на МРРБ за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради


Община Приморско (2015)

 • Водене на делова кореспонденция

 • Подобряване на презентативните умения

 • Работа с граждани от уязвими групи

 Агенция по геодезия, картография и кадастър (2014)

 • Подобряване на познанията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални  административни услуги” - по проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги

 Община Чепеларе (2013-2014)

 • Подобряване на презентативните умения

 • Работа с граждани от уязвими групи

 • Инвестиционен маркетинг на дестинациите

Община Момчилград (2013-2014)

 • Строителен надзор и контрол по поддръжка на инженерна инфраструктура

 • Екипна ефективност

 • Изграждане и стопанисване на зелена система

Община Асеновград (2013-2014)

 • Подобряване на презентативните умения

 • Водене на преговори

 • Практическо приложение на Жълта и червена книга на FIDIC

 • Бюджетно планиране, управление на общински финанси

 • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020

 • Трансгранично партньорство - създаване и поддържане на мрежи

 • Работа с граждани от уязвими групи

 • Успешно общуване в неформална и делова среда

 • Чуждоезиково обучение разговорен курс по английски език

 • Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие

Община Кнежа (2013-2014)

 • Работа с граждани от уязвими групи

 • Подобряване на презентативните умения

 • Ключови компетентности; екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство

 • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014-2020 г.

 • Бюджетно планиране, управление на общински финанси

 • Трансгранично партньорство – създаване и поддържане на мрежи

Община Ардино (2013)

 • Довеждаща инфраструктура, изграждане и управление на хидросъоръжения

 • Специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и CorelDraw

 • Екипна ефективност и ефективно лидерство

Община Плевен (2013)

 • Работа с граждани от уязвими групи;

 • Въведение и практическо приложение на договори по FIDIC

 • Географски информационни системи

Община Смолян (2013)

 • Устройство на територията като местна политика

 • Стратегическо планиране, включително мониторинг и оценка на изпълнението на политики

 • Еколого-устойчиво развитие

 • Местно икономическо развитие

 • Местно развитие за публични дейности в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, младежта и социалните дейности

 • Проектно развитие на община

 • Финансово управление и контрол

Област Плевен (2013)

 • Географски информационни системи