English

Проектиране и създаване на специализирани ГИС

 

 

Географските информационни системи (ГИС) и свързаните с тях геоинформационни технологии придобиват все по-широко приложение в  различни сфери на социално-икономическото развитие на нашето общество – планиране и управление на територията, наука, маркетинг и др. В следствие от бурното им развитие през последните 20 години, днешните ГИС имат изключително висока практико-приложна стойност за целите на решаването на множество изследователски проблеми в различни практико-приложни направления. Предимство на геоинформационните технологии в тази сфера е фактът, че те подпомагат организирането на данните за територията, улесняват идентифицирането и пространственото локализиране на съществуващите проблеми, като осигуряват подходящи методи за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното разрешаване. Така ГИС се явяват мощен инструмент в процеса на подпомагане вземането на решения при управлението на територията и свързаните с нея явления, процеси и тенденции.

Екипът на „Географика“ ООД разполага с експерти, които притежават необходимата квалификация за разработване, внедряване, обучение в областта на ГИС, както и изготвяне на специализирани технически задания в областта.

Някои от успешно завършилите договори на „Географика“ ООД:

 • Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управлениe (2015)

 • Изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения в Черноморски район на басейново управление на водите (2015)
 • Разработване на специализирана геобаза данни (включително Цифров модел на релефа) за басейна на р. Янтра, по проект «Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на р. Дунав» по програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 г.” (2013)
 • Изработване на ГИС базирана динамична информационна система за територията на община Смолян (2014)

 • Разработване на ГИС база данни за територията на община Карнобат, във връзка с разработване на Концепция за пространствено развитие на общината (2013)

 • Разработване на целева ГИС за територията на област Плевен, на чиято основа да се изготвят необходимите пространствени анализи и визуализации за целите на разработвания проект на Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен 2013-2028г. (2013)

 • „Изработване на цифров модел на територията на Природен парк «Беласица», по проект „Разработване на План за управление на Природен парк «Беласица» (2012-2014)

 • Създаване на система за ранно оповестяване на горски пожари, осъществявана в изпълнение на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT) по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” (2012)

 • Създаване на цифрови модели на терена и на районите под заплаха от наводнения и карти на риска по проект «Оценка на риска от наводнения-основа за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава» (2011-2012)

 • Изготвяне на работен инвестиционен проект за Въвеждане на Географска Информационна Система (ГИС) за културно-историческото наследство на територията на Община Ботевград (2010)

 • Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол по изпълнението на договор по проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ”» по проект: „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ” (2009-2010)

 • Инвентаризация и привеждане към единен формат на данните в ГИС; Проектиране на цялостно ГИС сървърно приложение и неговата интеграция с KMS (с-ма за регистриране на всички събития, свързани с пътната обстановка в София); оформяне на цялостна ГИС база данни за нуждите на ГИС сървърното приложение; изготвяне на прототипни геоинформационни услуги, в т.ч. информация за състоянието на Синя зона, градски транспорт, информация за ремонти, затворени улици; Създаване на географска база данни с подробна информация за административните адреси на живущите в Синя зона на гр. София за нуждите на „Паркинги и гаражи-София“ (2008-2009)

 • Изграждане на ГИС база данни и базово ГИС приложение за нуждите на Общинска администрация – Ямбол (2008)