English

Регионално развитие

 

Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

ИПГВР е стратегически планов документ с програмен характер, чиято основна цел е  постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление за развитието на територията. Той е дългосрочен практически ориентиран документ, въз основа на който ще се предоставя европейско финансиране за програмния период 2014 - 2020 г. В този смисъл, документът е основен инструмент за финансиране на бъдещите проекти на града. ИПГВР са финансирани от ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и  съфинансирани от ЕС чрез ЕФРР:

 • гр. Карнобат (2014)

 • гр. Белоградчик (2014-2015)

 • гр. Девин (2014-2015)

 • гр. Мездра (2014-2015)

 • гр. Плевен (2012-2013)

 • гр. Карлово (2012-2013)

 • гр. Лом (2012-2013)

 • гр. Гоце Делчев (2012-2013)

 • гр. Варна (2012-2013)


Разработване на общински планове за развитие (ОПР)

Общинският план за развитие е един от инструментите за местно стратегическо планиране. Той определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. Планирането и управлението на територията е единен и  непрекъснат процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически обоснована интегрирана система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали. „Географика“ ООД е разработила следните ОПР за периода 2014 – 2020 г.:

 • община Малко Търново (2014)

 • община Долни Дъбник (2014)

 • община Плевен (2014)

 • община Дряново (2014)

 • община Крумовград (2014)

 • община Раковски (2014)

 • община Цар Калоян (2014)

 • община Белоградчик (2014)

 • община Враца (2014)

 • община Долна Митрополия (2014)

 • община Средец (2013-2014)

 • община Костинброд (2013)

 • община Карнобат (2013)

 • община Добричка (2013)


 Разработване на областни стратегии за развитие (ОСР)

Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие. С ОСР се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта. ОСР се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие.

 • ОСР на област Пловдив за периода 2014-2020 г. (2012-2013)

 

Туризъм

Проекти, в които „Географика“ ООД е изготвила комплексен туристически продукт по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.:

 • Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти за общините Поморие, Руен и Айтос по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», с възложител община Поморие (2013)
 • „Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти по проект „Долината на розите и тракийските царе” с възложител община Казанлък (2013) 

 

Разработване на секторни стратегии и програми

 • Стратегия за развитие на туризма – община Генерал Тошево (2011), община Стамболово (2014), Клуб „Отворено общество” – Велико Търново (2010)

 • Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм - община Раковски (2014)

 • Стратегия за развитие на образованието – община Плевен (2014)

 • Програма за развитие на земеделието - община Плевен (2014)

 • Програма за енергийна ефективност – общини Крумовград, Долни Дъбник, Дряново (2014)

 • Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците – общини Попово и Дряново (2014)

 • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива – общините Чепеларе, Дряново, Стамболово, Антоново (2014)

 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост – община Стамболово (2014)