English

Оценка на стратегически документи


Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, които допринасят за регионалното развитие.

Съгласно Закона за регионално развитие за разработването на регионалните и общинските планове за развитие се извършва предварителна оценка.

Предварителната оценка включва:


1. оценка за социално-икономическото им въздействие;

2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

 

За реализацията на Националната стратегия за регионално развитие, регионалните и общинските планове за развитие, както и за областните стратегии за развитие се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие.


Междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

2. оценка на степента на постигане на съответните цели;

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.


За изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, регионалните и общинските планове за развитие, както и за областните стратегии за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие.


Последващата оценка включва:

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

2. оценка на общото въздействие;

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.


Екипът на "Географика" ООД е изготвил следните оценки на стратегически документи:

 

 

Предварителни оценки

·        Независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. На община Стамболово (2014)

·        „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.” с възложител Администрация на Министерски съвет (2013)

·       Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 - 2020 г. (2013)

·       Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020» по проект“Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по ОП „Техническа помощ”  с възложител Администрация на Министерски съвет (2011-2012)

Междинни оценки

·       Междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново (2014)

·       Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Смолян (2013)

·       Междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Балчик (2012)

·       Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Плевен 2005-2013 г. (2010-2011)

·       Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005-2013 г. (2010)

·       Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Хасково 2005-2013 г. (2010)

·       Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново 2005-2013 г. (2010)

·       Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Варна 2005-2013 г. (2010)

·       Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Добрич 2005-2013 г. (2010)

Последващи оценки

·       Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район (2014)

·       Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. на община Полски Тръмбеш (2014)

·       Последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013 г. на община Враца (2014)

·       Оценка на изпълнения План за развитие на Община Плевен 2007-2013 г. (2014)

·       Последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2007-2013 г (2014)

·       Последваща оценка при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата на община Средец (2013-2014)