ДЗЗД „Биорепорт“ изготвя Шести национален доклад

ДЗЗД „Биорепорт“ изготвя Шести национален доклад
април 3, 2020 geo

„ГЕОГРАФИКА“ ООД в партьорство с „Планеко“ ООД (ДЗЗД „БИОРИПОРТ“) изпълнява проект на Министервото на околната среда с предмет „Изготвяне на Шести национален доклад 2014-2018 г. към Конвенцията за биологично разнообразие, разработване и издаване на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г.“

Към момента тече одобрението от МОСВ и междуведомствената комисия на разработения Шести национален доклад 2014-2018 г. към КБР. Докладът включва информация относно целите, които се изпълняват на национално ниво, свързани с опазване на биоразнообразието в България, изпълнение на предприетите мерки, оценка на тяхната ефективност, възникнали пречки и научни и техничеки потребности за постигане на целите на Нациоанлната стратегия за опазване на биологичното разнообразие (НСОБР), оценка на напредъка на всяка от целите на НСОБР, описание на националния принос в постигането на всяка от целите от Аичи по глобалния стартегичеки план на биоразнообразие 2011-2020, описание на националния принос в постигането на целите от Глобалната стратегия за опазване на растенията, актуализиран профил на страната за биоразнообразие.

Разработването на Стратегията за биологично разнообразие в Република Бълагрия ще започне в края на месец април 2020 г. В нея се очаква да се определят визията и националните цели, произтичащи от членството на България към Конвенцията за биологично разнообразие и свързаните международни екологични споразумения, както и от членството в ЕС и следвайки националните приоритети.

Разработавнето на Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г. се очаква да започне в началото на месец август 2020 г. Основната му цел е да зададе необходимите мерки, които да отговарят на действителни, изпълними и необходими природозащитни действия, да са адаптивни и/или смекчаващи, пряко ансочени към опазване  и възстановяване на видове и местообитания.