Околна среда

„Географика“ ООД притежава широка експертиза и практика в изпълнението на екологични проекти. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, с богат опит във всички направления на околната среда. Някои от успешно изпълнените ни договори, или в процес на изпълнение са:

  • Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците;
  • Изготвяне на Шести национален доклад 2014-2018 към Конвенцията за биологично разнообразие, разработване и издаване на Стратегия за биологично разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020 – 2024 г.;
  • Проучване на добри практики за топлинните острови на територията на Столична община;
  • Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори, с възложител Министерство на околната среда и водите;
  • Разработване на Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020 г, Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г., извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,образувани на територията на община Провадия;
  • Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на чл. 79 от ЗООС на община Попово;
  • Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени, с възложител Министерство на околната среда и водите;
  • Изработване на „План за управление на резерват „Бяла крава“;
  • Инвентаризация на абиотичните компоненти на плана за управление на Природен парк «Българка» чрез теренни проучвания и чрез събиране и анализ на налична вече информация за следните абиотични компоненти на плана: 1.Климат; 2.Геология и геоморфология; 3.Хидрология и хидробиология и хидрохимия; 4.Почви; 5.Ландшафт. Разработване на цифров модел (ГИС база данни);
  •  Разработване на раздел «Отпадъци» в Общинските програми за околна среда (ОПОС) на Общините Кърджали, Момчилград, Крумовград и подпомагане обновяването на раздел «Отпадъци» в ОПОС на общините Смолян и Лъки.