Околна среда

Някои от успешно изпълнените договори, или в процес на изпълнение са:

  •   Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори (2014-2016), с възложител Министерство на околната среда и водите;
  •   Разработване на Програма за опазване на околната среда на община Провадия 2015-2020 г, Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г., извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,образувани на територията на община Провадия (2015);
  •   Разработване на Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на чл. 79 от ЗООС на община Попово (2014);
  •   Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени (2013-2014) възложител Министерство на околната среда и водите;
  •   Изработване на „План за управление на резерват „Бяла крава“ (2013);
  •   Инвентаризация на абиотичните компоненти на плана за управление на Природен парк «Българка» чрез теренни проучвания и чрез събиране и анализ на налична вече информация за следните абиотични компоненти на плана: 1.Климат; 2.Геология и геоморфология; 3.Хидрология и хидробиология и хидрохимия; 4.Почви; 5.Ландшафт. Разработване на цифров модел (ГИС база данни)  (2012-2013);
  •   Разработване на раздел «Отпадъци» в Общинските програми за околна среда (ОПОС) на Общините Кърджали, Момчилград, Крумовград и подпомагане обновяването на раздел «Отпадъци» в ОПОС на общините Смолян и Лъки (2008-2009).