Регионално развитие

„Географика“ ООД работи с доказани експерти в областта на регионалното развитие и разработва средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно и национално ниво. Екипът ни има успешно приключили проекти, свързани с изготвяне на общински планове за развитие; секторни програми и стратегии; интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи; функционални анализи на общини; провеждане на специализирани обучения на служители на общински администрации, изготвяне на задания по чл.125 от ЗУТ за ОУП и др.

carta2

Oбщински планове за развитие (ОПР)

Общинският план за развитие е средносрочен документ, инструмент за местно стратегическо планиране, който определя цели и приоритети за развитието на общината, в съответствие с областните и национални стратегически документи. „Географика“ ООД е разработила следните ОПР за периода 2014 – 2020 г.: община Долни Дъбник; община Малко Търново; община Плевен; община Дряново; община Крумовград; община Раковски; община Цар Калоян; община Белоградчик; община Враца; община Долна Митрополия; община Средец; община Костинброд; община Карнобат; община Добрич.

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

ИПГВР е дългосрочен, практически ориентиран стратегически планов документ с програмен характер, чиято основна цел е  постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда. Той е основата, на която се предоставя европейско финансиране за програмния период 2014 – 2020 г. от ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и  съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР. ИПГВР, изготвени от екипа на „Географика“ ООД са: гр. Белоградчик; гр. Карнобат; гр. Девин; гр. Мездра; гр. Плевен; гр. Карлово; гр. Лом; гр. Гоце Делчев; гр. Варна.

Секторни програми и стратегии

 • Съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния по проект „Култура във вечността“;
 • Създаване на културни туристически машрути по проект “Culture green” № ROBG-337, Враца – Пиатра Олт;
 • Изготвяне на анализ на сектор Животновъдство и сектор Туризъм на територията на МИГ Момчилград-Крумовград;
 • Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм – община Раковски;
 • Стратегия за развитие на туризма – община Генерал Тошево, община Стамболово, Клуб „Отворено общество” – Велико Търново;
 • Стратегия за развитие на образованието – община Плевен;
 • Програма за развитие на земеделието – община Плевен;
 • Програма за енергийна ефективност – общини Крумовград, Долни Дъбник, Дряново;
 • Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците – общини Попово и Дряново;
 • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива – общините Чепеларе, Дряново, Стамболово, Антоново;
 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост – община Стамболово;
 • Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти за общините Поморие, Руен и Айтос по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», с възложител община Поморие;
 • „Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти по проект „Долината на розите и тракийските царе” с възложител община Казанлък.

Предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи

Предварителната оценка включва:

 1. оценка за социално-икономическото им въздействие;
 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

За реализацията на Националната стратегия за регионално развитие, както и за регионалните, общински планове и областни стратегии за развитие се извършва междинна оценка не по-късно от четири години от началото на периода на тяхното действие.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил предварителни оценки на следните стратегически документи: Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Стамболово; Договор за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.” с възложител Администрация на Министерски съвет; Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г.; Националната програма за развитие: България 2020».

Междинната оценка включва:

 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил междинни оценки на следните стратегически документи: Общински планове за развитие 2007-2013 на общините Малко Търново, Смолян и Балчик; Общински план за развитие 2014-2020 на община Смолян; Областни стратегии за развитие 2005-2013 г. на областите Плевен, Пазарджик, Хасково, Велико Търново и Варна;Областни стратегии за развитие 2014-2020 г. на областите Враца и Ловеч; Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Добрич 2005-2013 г.; Междинна оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Последващата оценка включва:

 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 2. оценка на общото въздействие;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил последващи оценки на следните стратегически документи: Регионален план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район; Общински планове за развитие 2007-2013 на общините Полски Тръмбеш, Враца, Плевен и Дряново; последваща оценка при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата на община Средец.

Други стратегически документи

Сред изготвените от „Географика“ ООД стратегически документи са: „Разработване на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“; Оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и  на системата за взаимодействие по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”; „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“, «Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни (родители, възпитатели, учители, директори на училища и др.) по отношение на формите на ИИД»; Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г.