Регионално развитие

„Географика“ ООД работи с доказани експерти в областта на регионалното развитие и разработва средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно и национално ниво. Екипът ни има успешно приключили проекти, свързани с изготвяне на общински планове за развитие; секторни програми и стратегии; интегрирани планове за градско възстановяване и развитие; предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи; функционални анализи на общини; провеждане на специализирани обучения на служители на общински администрации, изготвяне на задания по чл.125 от ЗУТ за ОУП и др.

carta2

Oбщински планове за развитие (ОПР)

Общинският план за развитие е средносрочен документ, инструмент за местно стратегическо планиране, който определя цели и приоритети за развитието на общината, в съответствие с областните и национални стратегически документи. „Географика“ ООД е разработила следните ОПР за периода 2014 – 2020 г.: община Долни Дъбник (2014); община Малко Търново (2014); община Плевен (2014); община Дряново (2014); община Крумовград (2014); община Раковски (2014); община Цар Калоян (2014); община Белоградчик (2014); община Враца (2014); община Долна Митрополия (2014); община Средец (2013-2014); община Костинброд (2013); община Карнобат (2013); община Добрич (2013).

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

ИПГВР е дългосрочен, практически ориентиран стратегически планов документ с програмен характер, чиято основна цел е  постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда. Той е основата, на която се предоставя европейско финансиране за програмния период 2014 – 2020 г. от ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и  съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР. ИПГВР, изготвени от екипа на „Географика“ ООД са: гр. Белоградчик (2014-2015); гр. Карнобат (2014); гр. Девин (2014-2015); гр. Мездра (2014-2015); гр. Плевен (2012-2013); гр. Карлово (2012-2013); гр. Лом (2012-2013); гр. Гоце Делчев (2012-2013); гр. Варна (2012-2013).

Секторни програми и стратегии

 • Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм – община Раковски (2014);
 • Стратегия за развитие на туризма – община Генерал Тошево (2011), община Стамболово (2014), Клуб „Отворено общество” – Велико Търново (2010);
 • Стратегия за развитие на образованието – община Плевен (2014);
 • Програма за развитие на земеделието – община Плевен (2014);
 • Програма за енергийна ефективност – общини Крумовград, Долни Дъбник, Дряново (2014);
 • Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците – общини Попово и Дряново (2014);
 • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива – общините Чепеларе, Дряново, Стамболово, Антоново (2014);
 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост – община Стамболово (2014);
 • Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти за общините Поморие, Руен и Айтос по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», с възложител община Поморие (2013);
 • „Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти по проект „Долината на розите и тракийските царе” с възложител община Казанлък (2013).

Предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически документи

Предварителната оценка включва:

 1. оценка за социално-икономическото им въздействие;
 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

За реализацията на Националната стратегия за регионално развитие, както и за регионалните, общински планове и областни стратегии за развитие се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил предварителни оценки на следните стратегически документи: Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Стамболово (2014); Договор за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.” с възложител Администрация на Министерски съвет (2013); Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г. (2013); Националната програма за развитие: България 2020».

Междинната оценка включва:

 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил междинни оценки на следните стратегически документи: Общински планове за развитие 2007-2013 на общините Малко Търново (2014), Смолян (2013) и Балчик (2012);  Областни стратегии за развитие 2005-2013 г. на областите Плевен (2010-2011), Пазарджик (2010), Хасково (2010), Велико Търново (2010) и Варна (2010); Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Добрич 2005-2013 г. (2010).

Последващата оценка включва:

 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 2. оценка на общото въздействие;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Екипът на “Географика“ ООД е извършил последващи оценки на следните стратегически документи: Регионален план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район (2014); Общински планове за развитие 2007-2013 на общините Полски Тръмбеш (2014), Враца (2014), Плевен (2014) и Дряново (2014); последваща оценка при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата на община Средец (2013-2014).

Други стратегически документи

Сред изготвените от „Географика“ ООД стратегически документи са: „Разработване на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“; Оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и  на системата за взаимодействие по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”; „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“, «Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни (родители, възпитатели, учители, директори на училища и др.) по отношение на формите на ИИД»; Областна стратегия за развитие на област Пловдив за периода 2014-2020 г. (2012-2013).