Регионално развитие

Екипът на „Географика“ ООД има успешно приключили проекти, свързани с изготвяне на над 15 общински планове за развитие, вкл. разработване на секторни програми и стратегии; изготвяне на предварителни, междинни и последващи оценки на на стратегически документи на местно и национално ниво; изготвяне на функционални анализи на общини; провеждане на специализирани обучения на служители на общински администрации, изготвяне на задания по чл.125 от ЗУТ за ОУП и др.

carta2

Сред изготвените оценки са: „Разработване на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“; Оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и  на системата за взаимодействие по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”; Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район и свързаните дейности; „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“, «Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни (родители, възпитатели, учители, директори на училища и др.) по отношение на формите на ИИД»; „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”; предварителни, междинни и последващи оценки на общински планове и областни стратегии за развитие

Picture13.jpg

Изготвяне на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)

ИПГВР е стратегически планов документ с програмен характер, чиято основна цел е  постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на градската среда, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление за развитието на територията. Той е дългосрочен практически ориентиран документ, въз основа на който ще се предоставя европейско финансиране за програмния период 2014 – 2020 г. В този смисъл, документът е основен инструмент за финансиране на бъдещите проекти на града. ИПГВР са финансирани от ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. и  съфинансирани от ЕС чрез ЕФРР:

 • гр. Белоградчик (2014-2015)
 • гр. Карнобат (2014)
 • гр. Девин (2014-2015)
 • гр. Мездра (2014-2015)
 • гр. Плевен (2012-2013)
 • гр. Карлово (2012-2013)
 • гр. Лом (2012-2013)
 • гр. Гоце Делчев (2012-2013)
 • гр. Варна (2012-2013)

Разработване на областни стратегии за развитие (ОСР)

Областната стратегия за развитие е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на съответната област, който се разработва в съответствие с регионалния план за развитие. С ОСР се определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта. ОСР се разработва за 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на регионалния план за развитие.

 • област Пловдив за периода 2014-2020 г. (2012-2013)

Разработване на общински планове за развитие (ОПР)

Общинският план за развитие е един от инструментите за местно стратегическо планиране. Той определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината. Планирането и управлението на територията е единен и  непрекъснат процес, свързан с установяването и експлоатацията на логически обоснована интегрирана система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите и съобразено с обективните дадености усвояване на територията и свързаните с нея ресурси и потенциали. „Географика“ ООД е разработила следните ОПР за периода 2014 – 2020 г.:

 • община Долни Дъбник (2014)
 • община Малко Търново (2014)
 • община Плевен (2014)
 • община Дряново (2014)
 • община Крумовград (2014)
 • община Раковски (2014)
 • община Цар Калоян (2014)
 • община Белоградчик (2014)
 • община Враца (2014)
 • община Долна Митрополия (2014)
 • община Средец (2013-2014)
 • община Костинброд (2013)
 • община Карнобат (2013)
 • община Добричка (2013)

Разработване на секторни стратегии

 • Стратегия за развитие на спортен и религиозен туризъм – община Раковски (2014)
 • Стратегия за развитие на туризма – община Генерал Тошево (2011), община Стамболово (2014), Клуб „Отворено общество” – Велико Търново (2010)
 • Стратегия за развитие на образованието – община Плевен (2014)
 • Програма за развитие на земеделието – община Плевен (2014)
 • Програма за енергийна ефективност – общини Крумовград, Долни Дъбник, Дряново (2014)
 • Програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците – общини Попово и Дряново (2014)
 • Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива – общините Чепеларе, Дряново, Стамболово, Антоново (2014)
 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост – община Стамболово (2014)

Туризъм

Проекти, в които „Географика“ ООД е изготвила комплексен туристически продукт по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.:

 • Разработване на туристически пакети на базата на регионални туристически продукти за общините Поморие, Руен и Айтос по проект «Развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на район Поморийски залив и Източна Стара планина», с възложител община Поморие (2013)
 • „Разработване на туристически маршрути/пакети на базата на регионални туристически продукти по проект „Долината на розите и тракийските царе” с възложител община Казанлък (2013)

Съгласно Закона за регионално развитие за разработването на регионалните и общинските планове за развитие се извършва предварителна оценка.

Предварителната оценка включва:

 1. оценка за социално-икономическото им въздействие;
 2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

За реализацията на Националната стратегия за регионално развитие, регионалните и общинските планове за развитие, както и за областните стратегии за развитие се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие.

Междинната оценка включва:

 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.

За изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие, регионалните и общинските планове за развитие, както и за областните стратегии за развитие се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие.

Последващата оценка включва:

 1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 2. оценка на общото въздействие;
 3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

Екипът на „Географика“ ООД е изготвил следните оценки на стратегически документи:

Екипът на „Географика“ ООД е изготвил следните оценки на стратегически документи:

Предварителни оценки

 • Независима предварителна оценка на Общинския план за развитие 2014-2020 г. На община Стамболово (2014)
 • „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.” с възложител Администрация на Министерски съвет (2013)
 • Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014 – 2020 г. (2013)
 • Предварителна оценка на Националната програма за развитие: България 2020» по проект“Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по ОП „Техническа помощ” с възложител Администрация на Министерски съвет (2011-2012)

Междинни оценки

 • Междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на община Малко Търново (2014)
 • Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Смолян (2013)
 • Междинна оценка на изпълнението на действащия общински план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Балчик (2012)
 • Изготвяне на междинна оценка и междинен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Плевен 2005-2013 г. (2010-2011)
 • Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Пазарджик 2005-2013 г. (2010)
 • Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Хасково 2005-2013 г. (2010)
 • Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново 2005-2013 г. (2010)
 • Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Варна 2005-2013 г. (2010)
 • Изготвяне на междинна оценка, междинен доклад и предложение за проект на актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Добрич 2005-2013 г. (2010)

Последващи оценки

 • Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район (2014)
 • Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. на община Полски Тръмбеш (2014)
 • Последваща оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013 г. на община Враца (2014)
 • Оценка на изпълнения План за развитие на Община Плевен 2007-2013 г. (2014)
 • Последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 2007-2013 г (2014)
 • Последваща оценка при изпълнението на политиката за подобряване на бизнес средата на община Средец (2013-2014)