Пространствено планиране

Picture14

„Географика“ ООД е технически обезпечена със специализирано професионално оборудване и програмно обезпечение, разполага с квалифицирани специалисти и специфичен опит в следните направления:

  • Разработване и оценки (предварителни, междинни и последващи) на стратегически планови документи с програмен характер – на регионално, местно и национално ниво;
  • Изготвяне на висококвалифицирани анализи в областта на устройството на територията, градоустройственото планиране, околната среда, вкл. разработване на общи устройствени планове, концепции и регионални схеми за пространствено развитие;
  • Изготвяне на специализирани технически задания в областта на геоинформационните технологии, ЗУТ и др.;
  • Изготвяне на специализирани програми и стратегии – в областта на околната среда и управлението на отпадъците, ВЕИ и енергийната ефективност, туризма, образованието, културното наследство, земеделието, и др.
  • Изготвяне на методически документи, планове и програми по ЗРР;
  • Изготвяне на вътрешно-административни и нормативни документи;
  • Изготвяне на проектни предложения и апликационни форми за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от ЕС;
  • Изготвяне на специализирани териториални, геопространствени и социално-икономически анализи;

Picture27.jpg

Изготвяне на проекти за общи устройствени планове на общини (ОУПО)

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие с прогнозен период на действие 15-20 години. Основната стратегическа цел на ОУПО е определяне на устройствени режими и показатели, способстващи за изграждането на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни условия за развитие на бизнес и привличане на повече инвестиции в общините.

„Географика“ ООД участва в разработването на ОУПО в следните общини: Белоградчик, Бобов дол, Божурище, Брегово, Девин, Девня, Дулово, Долна Митрополия, Левски, Макреш, Петрич, Сатовча, Смолян, Трън, Чипровци. Задължителен елемент от всички планове е Доклад за екологична оценка.

Разработване на регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен за периода 2013-2028 г.

Разработената през 2013 г. от екип на Географика ООД и партньори Районна устройствена схема/Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен 2013 – 2028 г., определя средносрочните и дългосрочните цели, както и приоритети за пространствено развитие на територията на област Плевен, в съответствие с националните и регионални цели на политиката, свързана с планирането и управлението на територията на областта към определения хоризонт на документа.

Разработване на концепции за пространствено развитие на общини (КПР)

Концепцията за пространствено развитие представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер на предвижданите интервенции, чрез които се цели по-ефективно, екологосъобразно и ефективно оползотворяване на наличните ресурси и потенциали на общината, както по отношение на нейните вътрешнотериториални компоненти и интегритет, така и по отношение нейното положение в рамките на националното пространство, на района за планиране от ниво 2 и на областта, в която се намира.

„Географика“ ООД е разработила следните КПР на общини: Велико Търново за периода 2014-2020; Плевен за периода 2014-2025 г.; Враца; Карнобат.

Технически задания за разработване на ОУП

Заданието за разработване на ОУП следва да създаде агрегирана подробна база данни за състоянието на общината, даваща основата за разработване на всички части на ОУП без да се губи допълнително време за набиране на изходна информация. Всяко задание за изработване на ОУП съдържа графични и текстови материали които обхващат ситуацията на територията на общината по отношение на: регионалните проблеми; социално-икономически условия и проблеми; териториални проучвания; структура на собствеността; обитаване; здравеопазване; образование; култура; техническа инфраструктура; отдих и туризъм; екологично състояние.

„Географика“ ООД е разработила задания за следните общини: Болярово; Долни Дъбник; Карлово; Лом; Стралджа.