Пространствено планиране

Picture14

Фирмата е технически обезпечена със специализирано професионално оборудване и програмно обезпечение, разполага с квалифицирани специалисти и специфичен опит в следните направления:

 • Разработване и оценки (предварителни, междинни и последващи) на стратегически планови документи с програмен характер – на регионално, местно и национално ниво;
 • Изготвяне на висококвалифицирани анализи в областта на устройството на територията, градоустройственото планиране, околната среда, вкл. разработване на общи устройствени планове, концепции и регионални схеми за пространствено развитие;
 • Изготвяне на специализирани технически задания в областта на геоинформационните технологии, ЗУТ и др.;
 • Изготвяне на специализирани програми и стратегии – в областта на околната среда и управлението на отпадъците, ВЕИ и енергийната ефективност, туризма, образованието, културното наследство, земеделието, и др.
 • Изготвяне на методически документи, планове и програми по ЗРР;
 • Изготвяне на вътрешно-административни и нормативни документи;
 • Изготвяне на проектни предложения и апликационни форми за кандидатстване по оперативните програми, финансирани от ЕС;
 • Изготвяне на специализирани териториални, геопространствени и социално-икономически анализи;

Picture27.jpg

Изготвяне на проекти за общи устройствени планове на общини (ОУПО)

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие с прогнозен период на действие за 15-20 години. Основната стратегическа цел на ОУПО е определяне на устройствени режими и показатели, способстващи за изграждането на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и благоприятни условия за развитие на бизнес и привличане на повече инвестиции в общините. Очакваните резултати от прилагането му са свързани с осигуряването на добра териториално-устройствена основа за балансирано управление на територията на база териториалните особености на района, социалните и демографските прогнози за развитие на общината, екологичните дадености, природните ресурси и др.

Понастоящем „Географика“ ООД участва в разработването на следните ОУПО:

 • Проект за Общ устройствен план на Община Девин, включващ  и Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съответствието (ОС)
 • Проект за Общ устройствен план на Община Бобов дол, включващ  и Екологична оценка (ЕО) и Оценка на съответствието (ОС)
 • Проект за Общ устройствен план на Община Чипровци, включващ  и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)
 • Проект за Общ устройствен план на Община Долна Митрополия, включващ  и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)
 • Проект за Общ устройствен план на Община Дулово, включващ  и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС)

Разработване на регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен за периода 2013-2028 г.

Разработената през 2013 г. от екип на Географика ООД и партньори Районна устройствена схема/Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен 2013 – 2028 г., определя средносрочните и дългосрочните цели, както и приоритети за пространствено развитие на територията на област Плевен, в съответствие с националните и регионални цели на политиката, свързана с планирането и управлението на територията на областта към определения хоризонт на документа.

Разработване на концепции за пространствено развитие на общини (КПР)

Концепцията за пространствено развитие представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер на предвижданите интервенции, чрез които се цели по-ефективно, екологосъобразно и ефективно оползотворяване на наличните ресурси и потенциали на общината, както по отношение на нейните вътрешнотериториални компоненти и интегритет, така и по отношение нейното положение в рамките на националното пространство, на района за планиране от ниво 2 и на областта, в която се намира.

„Географика“ ООД е разработила следните КПР на общини:

 • Концепция за пространствено развитие на община Велико Търново за периода 2014-2020 (2014)
 • Концепция за пространствено развитие на Община Плевен за периода 2014-2025 г. (2014)
 • Концепция за пространствено развитие на община Враца (2014)
 • Концепция за пространствено развитие на община Карнобат (2013)

Технически задания за разработване на ОУП

Заданието за разработване на ОУП следва да се създаде агрегирана подробна база данни за състоянието на общината, даваща основата за разработване на всички части на ОУП без да се губи допълнително време за набиране на изходна информация. Всяко задание за изработване на ОУП съдържа графични и текстови материали които обхващат ситуацията на територията на общината по отношение на: регионалните проблеми; социално-икономически условия и проблеми (демография; структура; икономическа база; райони със специфични проблеми); териториални проучвания(релеф, климат, геология и хидрология, флора, фауна, поземлен ресурс по фондове);  структура на собствеността; обитаване; здравеопазване; образование; култура; техническа инфраструктура (трасета и съоръжения, технически параметри на електроснабдителната, водоснабдителната, канализационната, газопроводната, далекосъобщителната и други мрежи, пътна и железопътна мрежа, големи структурни, радио- и телевизионно покритие на територията на общината, покритие с други комуникационни системи, пречистване на отпадъчните води, сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за отпадъци); отдих и туризъм; екологично състояние.

Изготвени задания:

 • община Стралджа (2014)
 • община Болярово (2014)
 • община Лом (2013)
 • община Долни Дъбник (2013)
 • община Карлово (2013)