Обучения

Picture17.jpg

„Географика“ ООД разполага с висококвалифицирани лектори и експерти в различни области и има богат опит в пълната логистична организация и провеждането на редица специализирани обучения на държавни администрации. Провеждането на обученията е с цел укрепване капацитета на служителите на администрациите чрез придобиване на специфични умения за усъвършенстване методите на работа и подобряване на предоставяните административни услуги на гражданите и бизнеса.

Избрани проекти:

Община Белене (2015)

 • Kонсултански услуги и провеждане на обучение по прилагане на методическите указания на МРРБ за Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Агенция по геодезия, картография и кадастър (2014)

 • Подобряване на познанията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги” – по проект „Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги

Община Момчилград (2013-2014)

 • Екипна ефективност
 • Строителен надзор и контрол по поддръжка на инженерна инфраструктура
 • Изграждане и стопанисване на зелена система

Община Плевен (2013)

 • Въведение и практическо приложение на договори по FIDIC;
 • Работа с граждани от уязвими групи;
 • Географски информационни системи

Община Смолян (2013)

 • Стратегическо планиране, включително мониторинг и оценка на изпълнението на политики
 • Устройство на територията като местна политика
 • Еколого-устойчиво развитие
 • Местно икономическо развитие
 • Местно развитие за публични дейности в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, младежта и социалните дейности
 • Проектно развитие на община
 • Финансово управление и контрол

Община Приморско (2015)

 • Подобряване презентативните умения
 • Водене на делова кореспонденция
 • Работа с граждани от уязвими групи

Община Чепеларе (2013-2014)

 • Работа с граждани от уязвими групи
 • Подобряване на презентативните умения
 • Инвестиционен маркетинг на дестинациите

Община Асеновград (2013-2014)

 • Водене на преговори
 • Подобряване на презентативните умения
 • Практическо приложение на Жълта и червена книга на FIDIC
 • Бюджетно планиране, управление на общински финанси
 • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020
 • Трансгранично партньорство – създаване и поддържане на мрежи
 • Работа с граждани от уязвими групи
 • Успешно общуване в неформална и делова среда
 • Чуждоезиково обучение разговорен курс по английски език
 • Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие

Община Ардино (2013)

 • Специализирано компютърно обучение по AutoCAD, ArchiCAD и CorelDraw
 • Довеждаща инфраструктура, изграждане и управление на хидросъоръжения
 • Екипна ефективност и ефективно лидерство

Област Плевен (2013)

 • Географски информационни системи