Географски Информационни Системи

„Географика“ ООД има редица разработени специализирани ГИС приложения, които се използват както като среда за организиране на събраните, обработени и оцифрени данни за изследваните територии, така и като инструмент за осъществяване на необходимите пространствено-аналитични операции, служещи като основа за обективно характеризиране на територията и вземането на информирани управленски решения, вкл. предоставяне на електронни услуги от тях.

Географски Информационни Системи и тяхното приложение:

Picture7.jpg  Picture18.jpg

 • Проектиране и разработване на цялостни ГИС приложения (вкл. разработване на географска база данни) за управлението и устройството на територията, за управление на трафика, на околната среда, подземна и надземна инфраструктура, и др., вкл. за предоставяне на електронни услуги от тях;
 • Пространствени анализи, моделиране, изготвяне на цифрови модели;
 • ГИС сървърни решения, включително публикуване на карти и географска информация в интернет;
 • Цифрова обработка на геопространствени данни, анализ и дешифриране на сателитни и аерофото изображения;
 • Цифровизиране, сканиране и обработка на кадастрална информация;
 • Картиране и картографиране, вкл. изработване на специализирани карти на районите с риск от наводнения и карти на заплахата от наводнения, пожари и др. природни бедствия;
 • Супервизия при изпълнението на ГИС проекти;

Разработени специализирани ГИС

Географските информационни системи имат изключително висока практико-приложна стойност за целите на решаването на множество изследователски проблеми в различни направления. Предимство на геоинформационните технологии в тази сфера е фактът, че те подпомагат организирането на данните за територията, улесняват идентифицирането и пространственото локализиране на съществуващите проблеми, като осигуряват подходящи методи за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното разрешаване. ГИС се явяват мощен инструмент в процеса на подпомагане вземането на решения при управлението на територията и свързаните с нея явления, процеси и тенденции.

Екипът на „Географика“ ООД разполага с експерти, които притежават необходимата квалификация за разработване, внедряване, обучение в областта на ГИС, както и изготвяне на специализирани технически задания в областта.

Някои от успешно завършилите договори на „Географика“ ООД:

 • Създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ);
 • Изпълняване на изискванията на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система;
 • Анализ на подходящите локации за реализиране на система от сензори за измерване на Качеството на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на Столична Община;
 • Разработване на ГИС бази данни и изготвяне на интерактивна ГИС платформа за визуално представяне на събрана и анализирана информация за значими източници на отпадъци в България;
 • Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за АГКК;
 • Изготвяне на технически и функционален анализ и предложение за развитие на системата РИНФ на ДП НК „ЖИ“;
 • Изработване на ГИС-базирана динамична информационна система за територията на община Смолян;
 • Разработване на специализирана геобаза данни (включително Цифров модел на релефа) за басейна на р. Янтра, по проект «Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на р. Дунав» по програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 г.”;
 • Разработване на ГИС база данни за територията на община Карнобат, във връзка с разработване на Концепция за пространствено развитие на общината;
 • Разработване на целева ГИС за територията на област Плевен, на чиято основа да се изготвят необходимите пространствени анализи и визуализации за целите на разработвания проект на Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен 2013-2028г.;
 • „Изработване на цифров модел на територията на Природен парк «Беласица», по проект „Разработване на План за управление на Природен парк «Беласица»;
 • Създаване на система за ранно оповестяване на горски пожари, осъществявана в изпълнение на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT) по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”;
 • Създаване на цифрови модели на терена и на районите под заплаха от наводнения и карти на риска по проект «Оценка на риска от наводнения-основа за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава»;
 • Изготвяне на работен инвестиционен проект за Въвеждане на Географска Информационна Система (ГИС) за културно-историческото наследство на територията на община Ботевград;
 • Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол по изпълнението на договор по проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ”» по проект: „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ”;
 • Инвентаризация и привеждане към единен формат на данните в ГИС; Проектиране на цялостно ГИС сървърно приложение и неговата интеграция с KMS (с-ма за регистриране на всички събития, свързани с пътната обстановка в София); оформяне на цялостна ГИС база данни за нуждите на ГИС сървърното приложение; изготвяне на прототипни геоинформационни услуги, в т.ч. информация за състоянието на Синя зона, градски транспорт, информация за ремонти, затворени улици; Създаване на географска база данни с подробна информация за административните адреси на живущите в Синя зона на гр. София за нуждите на „Паркинги и гаражи-София“;
 • Изграждане на ГИС база данни и базово ГИС приложение за нуждите на Общинска администрация – Ямбол.