Географски Информационни Системи

„Географика“ ООД има редица разработени специализирани ГИС приложения, които се използват както като среда за организиране на събраните, обработени и оцифрени данни за изследваните територии, така и като инструмент за осъществяване на необходимите пространствено-аналитични операции, служещи като основа за обективно характеризиране на територията и вземането на информирани управленски решения, вкл. предоставяне на електронни услуги от тях.

Географски Информационни Системи и тяхното приложение:

Picture7.jpg  Picture18.jpg

 • Проектиране и разработване на цялостни ГИС приложения (вкл. разработване на географска база данни) за управлението и устройството на територията, за управление на трафика, на околната среда, подземна и надземна инфраструктура, и др., вкл. за предоставяне на електронни услуги от тях;
 • Пространствени анализи, моделиране, изготвяне на цифрови модели;
 • ГИС сървърни решения, включително публикуване на карти и географска информация в интернет;
 • Цифрова обработка на геопространствени данни, анализ и дешифриране на сателитни и аерофото изображения;
 • Цифровизиране, сканиране и обработка на кадастрална информация;
 • Картиране и картографиране, вкл. изработване на специализирани карти на районите с риск от наводнения и карти на заплахата от наводнения, пожари и др. природни бедствия;
 • Супервизия при изпълнението на ГИС проекти;

Разработени специализирани ГИС

Географските информационни системи имат изключително висока практико-приложна стойност за целите на решаването на множество изследователски проблеми в различни направления. Предимство на геоинформационните технологии в тази сфера е фактът, че те подпомагат организирането на данните за територията, улесняват идентифицирането и пространственото локализиране на съществуващите проблеми, като осигуряват подходящи методи за анализ и синтез на необходимата информация за тяхното разрешаване. ГИС се явяват мощен инструмент в процеса на подпомагане вземането на решения при управлението на територията и свързаните с нея явления, процеси и тенденции.

Екипът на „Географика“ ООД разполага с експерти, които притежават необходимата квалификация за разработване, внедряване, обучение в областта на ГИС, както и изготвяне на специализирани технически задания в областта.

Някои от успешно завършилите договори на „Географика“ ООД:

 • Изработване на ГИС-базирана динамична информационна система за територията на община Смолян (2014);
 • Разработване на специализирана геобаза данни (включително Цифров модел на релефа) за басейна на р. Янтра, по проект «Съвместно наблюдение на риска по време на извънредни ситуации в пограничната зона на р. Дунав» по програмата за ТГС Румъния – България 2007 – 2013 г.” (2013);
 • Разработване на ГИС база данни за територията на община Карнобат, във връзка с разработване на Концепция за пространствено развитие на общината (2013);
 • Разработване на целева ГИС за територията на област Плевен, на чиято основа да се изготвят необходимите пространствени анализи и визуализации за целите на разработвания проект на Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен 2013-2028г. (2013);
 • „Изработване на цифров модел на територията на Природен парк «Беласица», по проект „Разработване на План за управление на Природен парк «Беласица» (2012-2014);
 • Създаване на система за ранно оповестяване на горски пожари, осъществявана в изпълнение на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT) по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013” (2012);
 • Създаване на цифрови модели на терена и на районите под заплаха от наводнения и карти на риска по проект «Оценка на риска от наводнения-основа за устойчиво развитие в горната част на водосбора на р. Нишава» (2011-2012);
 • Изготвяне на работен инвестиционен проект за Въвеждане на Географска Информационна Система (ГИС) за културно-историческото наследство на територията на община Ботевград (2010);
 • Осъществяване на дейности по наблюдение и контрол по изпълнението на договор по проект „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ”» по проект: „Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на НК „ЖИ” (2009-2010);
 • Инвентаризация и привеждане към единен формат на данните в ГИС; Проектиране на цялостно ГИС сървърно приложение и неговата интеграция с KMS (с-ма за регистриране на всички събития, свързани с пътната обстановка в София); оформяне на цялостна ГИС база данни за нуждите на ГИС сървърното приложение; изготвяне на прототипни геоинформационни услуги, в т.ч. информация за състоянието на Синя зона, градски транспорт, информация за ремонти, затворени улици; Създаване на географска база данни с подробна информация за административните адреси на живущите в Синя зона на гр. София за нуждите на „Паркинги и гаражи-София“ (2008-2009);
 • Изграждане на ГИС база данни и базово ГИС приложение за нуждите на Общинска администрация – Ямбол (2008).