Аерофото заснемане

Измерване на NDVI

Индекс на вегетационното състояние на растителната покривка, подходящо за нуждите на земеделското стопанство.

 • Заснемане и анализиране на здравословното състояние на горски масиви и посеви, чрез мултиспектрална камера;
 • Нискобюджетен способ за инспекция виталното състояние на насажденията;
 • Индикиране и маркиране на участъци с необходимост за напояваненаторяване и откриване на площи засегнати от вредители;

Оценка на състоянието на растителността и обезлесяване вследствие на засушавания, ерозия на почвата, непланирана сеч и последствия след пожари

Оценки и моделиране на риск от природни бедствия

 • Инспектиране на щети от пожари, наводнения, бури, засушавания и техногенни аварии.
 • Заснемане на динамични във времето терени, като свлачища, срутища и разломи.
 • Пространствен анализ и моделиране.

Инспектиране на структури

 • Мостове, автомобилни и железопътни пътища, диги, площадки;
 • Сгради, комини, складове, силози, водонапорни кули;
 • Наземни далекопроводи и тръбни инсталации.

Археологически разкопки

 • Обследване на релефа за откриване на археологически структури под земната повърхност.
 • Дигитално моделиране на проекции на наземни исторически сгради.

Минна индустрия

 • Цифрови замери на кариери, отвали, земни маси, хвостохранилища, концесионни площи.
 • Калкулиране на обеми скална и изкопна маса.
 • Дигитално заснемане на земната повърхност и изготвяне на цифрови модели (DSM + DTM).
 • 2D и 3D моделиране на повърхности, сгради и структури.
 • Мултиспектрално заснемане на територията и анализ на резултатите.
 • Фотограметрия – обработка на пространствени данни, ортофото изображения и изготвяне на карти.
 • Получаване на данни в достъпни формати като shp, dwg, las, lyr, kml съвместим за Google.
 • Висока скорост на заснемане и оперативност при обработка на големи площи за кратко време.
 • Работа с високотехнологично, прецизно професионално оборудване и софтуер на водещи в бранша компании.