Потенциал на пространственото планиране за опазване и управление на мрежата от Натура 2000

Проектът „Потенциалът на пространственото планиране за опазване и управление на мрежата от Натура 2000“ дава възможност да бъдат изследвани по-общо ролята и фукнциите на политиките за пространствено планиране в ЕС и държавите членки във връзка с Натура 2000 и директивите, свързани с мрежата. Основните области на анализ в това изследване са общият контекст на пространственото планиране, неговите инструменти и процеси на управление, механизмите за интегриране на Натура 2000 в процесите на пространствено планиране и секторните политики, правните рамки на ЕС и релевантни технологии за пространствено планиране.

Екипът на „Географика“ ООД има основен принос в:

  • Анализ на общия контекст на пространственото планиране и опазването на околната среда чрез участие в дискусиите по тази задача, в частност, за да се осигури европейска географска перспектива върху политическите контексти, и преглеждане на работната версия на главата представяща резултатите от тази дейност;
  • Представяне и оценка на методите и технологиите за успешно пространствено планиране;
  • Формулиране на ключови преимущества и начини на приложение в процеса на планиране на избраните пространствени технологии част от категориите пространствено моделиране, дистанционни изследвания и онлайн ГИС платформи;
  • Участие в уъркшоп организиран в Брюксел в рамките на договора и съдействие за неговото организиране и принос за резултатите.

Част от екипа, изготвил доклада, по време на финалния уъркшоп, 17.01.2017 г.