Референции

Част от нашите проекти са:

През 2017 г. „Географика“ ООД успешно завърши изпълнението на договор за услуги включващ следните дейности: Аерофотозаснемане на гр. Добрич с помощта на специализирана високоточна мултисензорна безпилотна (автономна) система за въздушно заснемане и картографиране; Обработка на получената информация чрез фотограметричен и ГИС софтуер; Създаване на цифров модел на земното покритие и начина на трайно ползване на територията; Събиране на налични цифрови модели на кадастрална карта (CAD формат) и на карта на възстановената собственост (ZEM формат); Файлови и координатни трансформации на събраните данни; Георефериране на налични кадастрални и регулационни планове за териториите, които не влизат в обхвата на цифровата кадастрална карта; Оцифряване на геореферираните кадастрални и регулационни планове и др.

От 2014 г. до края на 2016 г. „Географика“ ООД има участие при изпълнението на 3 договора, свързани с изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения – за Черноморския, Западнобеломорския и Дунавския район за басейново управление на водите. Целта на проектите е правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, успешното и в срок разработване на необходимите документи относно оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО. Част от дейснотите по тези договори са:

 • Генериране на Цифров модел на релефа и цифров модел на терена чрез импортиране на заснетите профили
 • Обработка на резултатите – чрез комбиниране на моделираните с хидравличните модели резултати и топографските данни с използване на ГИС методи и технологии
 • Създаване на грид на водната повърхност
 • Събиране и анализ на информация за местоположението на съществуващи хидротехнически съоръжения и естествени образувания по протежение на брега и данни за тяхната геометрия.
 • Генериране на цифров модел на РЗПРН, който ще се използва в ГИС среда и др.

В периода 2014-2015 г. Географика ООД, в обединение с партньор, успешно завърши договор с предмет: „Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)“ с Възложител Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Специфичните цели на дейностите по договора бяха: цифровизация на голяма част от съхраняваните и обработвани от АГКК данни, което да  доведе до улесняване достъпа на потребителите на архивна информация, разширяване на техния кръг ведно с опазване на оригиналните материали и данни; разработване и внедряване на специализирани информационни системи, съответстващи на стандартите на ЕС; повишаване бързината и качеството на административното обслужване от страна на АГКК при предоставяне на данни.

През 2015 г., Обединение с водещ партньор „Географика“ ООД успешно изпълни договор с предмет: „Доставка на технологично оборудване за информационни центрове на територията на община Тетевен“. В рамките на договора бяха изпълнени следните дейности: Доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на Община Тетевен (хардуер и софтуер по спецификация); Анализ и проучване на наличните данни и оборудване по отношение на пространствените данни, Събиране и структуриране на наличните данни (Оцифряване на действащите кадастрални планове, планове за регулация, анализ, (пре)структуриране, оцифряване и георефериране на наличните данни и/или информация, планове за застрояване на населените места в община Тетевен и техните изменения), създаване на бизнес-модел за геопространствената система, изграждане на геопространствена структура, вкл. специализирано ГИС приложение, първоначално зареждане на данните, приемане и поддръжка на системата.

В периода 2012-2015 г. „Географика“ ООД, като водещ партньор, успешно завърши проекти за Разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете: Плевен, Карлово и Лом, Карнобат, Белоградчик, Девин, като има и активно участие в разработването на същите и в градовете Варна, Гоце Делчев и Мездра. Проектите целят  изготвяне на стратегически планови документи с програмен характер, чрез които да се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на градовете и прилежащите им територии, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.

Екипът на „Географика“ ООД има и успешно приключили проекти, свързани с изготвяне на над 15 общински планове за развитие, вкл. разработване на секторни програми и стратегии; изготвяне на предварителни, междинни и последващи оценки на на стратегически документи на местно и национално ниво; изготвяне на функционални анализи на общини; провеждане на специализирани обучения на служители на общински администрации, изготвяне на задания по чл.125 от ЗУТ за ОУП и др.

Сред изготвените оценки са: „Разработване на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“; Оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и  на системата за взаимодействие по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”; Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район и свързаните дейности; „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“, «Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни (родители, възпитатели, учители, директори на училища и др.) по отношение на формите на ИИД»; „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”; предварителни, междинни и последващи оценки на общински планове и областни стратегии за развитие.

Като водещ партньор в обединение „Геоконсепт“, Географика ООД разработи Регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен, която успешно беше завършена и приета през 2013 г., а в периода 2012-2014 г. екипът от специалисти на Географика ООД разработи Концепции за пространствено развитие на общините: Велико Търново, Враца, Карнобат, Плевен.

През 2014г. като партньор в ДЗЗД „Консултанти в подкрепа на следващия програмен период“ „Географика“ ООД участва в изпълнението на договор „Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период 2014 – 2020“, обособена позиция: „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.“

Освен в областта на регионалното развитие, териториалното планиране и опазването на околната среда, „Географика“ ООД е специализирана и в областта на Географските информационни системи и цифровата картография и възможностите, които те предлагат при анализа и обработката на информация; Осигуряване на цялостна техническа експертиза по отношение на ГИС и свързаните с тях геоинформационни технологии; създаване и обработка на масиви с геодезическа и картографска информация, вкл. сканиране и въвеждане на метаданни.

„Географика“ ООД има редица разработени специализирани ГИС приложения, които се използват както като среда за организиране на събраните, обработени и оцифрени данни за изследваните територии, така и като инструмент за осъществяване на необходимите пространствено-аналитични операции, служещи като основа за обективно характеризиране на територията и вземането на информирани управленски решения, вкл. предоставяне на електронни услуги от тях.

Понастоящем Географика, съвместно с партньори, участва в разработването на Общи устройствени планове на общините: Чипровци, Долна Митрополия, Бобов дол, Дулово, Трън, Смолян, Макреш, Левски, Девин, Сатовча, Георги Дамяново, Белоградчик. Целта на общите устройствени планове е да се създаде териториална планова основа за дългосрочното устойчиво устройствено развитие и по-ефективно планиране на територията на общините в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и техните специфичните природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Фирмата разполага с опит и в областта на управление и опазване на околната среда, като някои от успешно реализираните проекти са за Дирекциите на природните паркове (Българка и Беласица) за подробна инвентаризация и анализ на околната среда, Разработване на планове за управление на защитени територии, Разработване на програми за опазване на околната среда и др.

Някои от клиентите на „Географика“ ООД са:

 • Администрация на Министерски съвет;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Министерство на образованието и науката;
 • Областните администрации: Добрич, Варна, Велико Търново, Пазарджик, Плевен, Хасково, Пловдив, Смолян;
 • Басейнови дирекции за управление на водите: Черноморски район, Западнобеломорски район, Дунавски район;
 • Общините Ботевград, Ямбол, Генерал Тошево, Балчик, Казанлък, Добричка, Плевен, Варна, Гоце Делчев, Карлово, Лом, Поморие, Ардино, Велико Търново, Смолян, Малко Търново, Дряново, Враца, Средец, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Стамболово, Гълъбово, Камено, Крумовград, Чепеларе, Стралджа, Болярово, Полски Тръмбеш, Видин, Макреш, Роман, Карнобат, Девин, Дулово, Чипровци, Поморие, Раковски, Сатовча, Трън, Тетевен, и др.
 • Национална компания Железопътна инфраструктура;
 • Агенция по геодезия, картография и кадастър;
 • Природен парк „Българка“, природен парк „Беласица“
 • Център за градска мобилност ЕООД;
 • Национален Център за териториално развитие и др.