Референции

Част от нашите проекти са:

През 2017 г. „Географика“ ООД успешно завърши изпълнението на договор за услуги включващ следните дейности: Аерофотозаснемане на гр. Добрич с помощта на специализирана високоточна мултисензорна безпилотна (автономна) система за въздушно заснемане и картографиране; Обработка на получената информация чрез фотограметричен и ГИС софтуер; Създаване на цифров модел на земното покритие и начина на трайно ползване на територията; Събиране на налични цифрови модели на кадастрална карта (CAD формат) и на карта на възстановената собственост (ZEM формат); Файлови и координатни трансформации на събраните данни; Георефериране на налични кадастрални и регулационни планове за териториите, които не влизат в обхвата на цифровата кадастрална карта; Оцифряване на геореферираните кадастрални и регулационни планове и др.

От 2014 г. до края на 2016 г. „Географика“ ООД има участие при изпълнението на 3 договора, свързани с изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения – за Черноморския, Западнобеломорския и Дунавския район за басейново управление на водите. Целта на проектите е правилното и навременно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда, успешното и в срок разработване на необходимите документи относно оценката и управлението на риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО. Част от дейснотите по тези договори са:

  • Генериране на Цифров модел на релефа и цифров модел на терена чрез импортиране на заснетите профили
  • Обработка на резултатите – чрез комбиниране на моделираните с хидравличните модели резултати и топографските данни с използване на ГИС методи и технологии
  • Създаване на грид на водната повърхност
  • Събиране и анализ на информация за местоположението на съществуващи хидротехнически съоръжения и естествени образувания по протежение на брега и данни за тяхната геометрия.
  • Генериране на цифров модел на РЗПРН, който ще се използва в ГИС среда и др.

В периода 2014-2015 г. Географика ООД, в обединение с партньор, успешно завърши договор с предмет: „Развитие на електронните административни услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)“ с Възложител Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Специфичните цели на дейностите по договора бяха: цифровизация на голяма част от съхраняваните и обработвани от АГКК данни, което да  доведе до улесняване достъпа на потребителите на архивна информация, разширяване на техния кръг ведно с опазване на оригиналните материали и данни; разработване и внедряване на специализирани информационни системи, съответстващи на стандартите на ЕС; повишаване бързината и качеството на административното обслужване от страна на АГКК при предоставяне на данни.

През 2015 г., Обединение с водещ партньор „Географика“ ООД успешно изпълни договор с предмет: „Доставка на технологично оборудване за информационни центрове на територията на община Тетевен“. В рамките на договора бяха изпълнени следните дейности: Доставка и монтаж на технологично оборудване за нуждите на Община Тетевен (хардуер и софтуер по спецификация); Анализ и проучване на наличните данни и оборудване по отношение на пространствените данни, Събиране и структуриране на наличните данни (Оцифряване на действащите кадастрални планове, планове за регулация, анализ, (пре)структуриране, оцифряване и георефериране на наличните данни и/или информация, планове за застрояване на населените места в община Тетевен и техните изменения), създаване на бизнес-модел за геопространствената система, изграждане на геопространствена структура, вкл. специализирано ГИС приложение, първоначално зареждане на данните, приемане и поддръжка на системата.

В периода 2012-2015 г. „Географика“ ООД, като водещ партньор, успешно завърши проекти за Разработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на градовете: Плевен, Карлово и Лом, Карнобат, Белоградчик, Девин, като има и активно участие в разработването на същите и в градовете Варна, Гоце Делчев и Мездра. Проектите целят  изготвяне на стратегически планови документи с програмен характер, чрез които да се осигури адекватна основа за балансирано и устойчиво развитие на градовете и прилежащите им територии, чрез прилагане на интегриран подход за планиране и управление развитието на територията.

Екипът на „Географика“ ООД има и успешно приключили проекти, свързани с изготвяне на над 15 общински планове за развитие, вкл. разработване на секторни програми и стратегии; изготвяне на предварителни, междинни и последващи оценки на на стратегически документи на местно и национално ниво; изготвяне на функционални анализи на общини; провеждане на специализирани обучения на служители на общински администрации, изготвяне на задания по чл.125 от ЗУТ за ОУП и др.

Сред изготвените оценки са: „Разработване на последваща оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“; Оценка на въздействието на създадената стратегия, на разработените методики и  на системата за взаимодействие по проект „Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Българския институт по метрология /БИМ/”; Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие за периода 2007 – 2013 г. на Северен централен район и свързаните дейности; „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични промени“, «Проучване, анализи и оценка на качественото изпълнение на ИИД, удовлетвореността на целевата група, нагласите и желанията на заинтересованите страни (родители, възпитатели, учители, директори на училища и др.) по отношение на формите на ИИД»; „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”; предварителни, междинни и последващи оценки на общински планове и областни стратегии за развитие.

Като водещ партньор в обединение „Геоконсепт“, Географика ООД разработи Регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен, която успешно беше завършена и приета през 2013 г., а в периода 2012-2014 г. екипът от специалисти на Географика ООД разработи Концепции за пространствено развитие на общините: Велико Търново, Враца, Карнобат, Плевен.

През 2014г. като партньор в ДЗЗД „Консултанти в подкрепа на следващия програмен период“ „Географика“ ООД участва в изпълнението на договор „Предоставяне на консултантска подкрепа и експертиза, свързана с процеса на програмиране на оперативната програма за иновации и конкурентоспособност през следващия програмен период 2014 – 2020“, обособена позиция: „Разработване на анализ на изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и формулиране на препоръки за следващия програмен период 2014-2020 г.“

Освен в областта на регионалното развитие, териториалното планиране и опазването на околната среда, „Географика“ ООД е специализирана и в областта на Географските информационни системи и цифровата картография и възможностите, които те предлагат при анализа и обработката на информация; Осигуряване на цялостна техническа експертиза по отношение на ГИС и свързаните с тях геоинформационни технологии; създаване и обработка на масиви с геодезическа и картографска информация, вкл. сканиране и въвеждане на метаданни.

„Географика“ ООД има редица разработени специализирани ГИС приложения, които се използват както като среда за организиране на събраните, обработени и оцифрени данни за изследваните територии, така и като инструмент за осъществяване на необходимите пространствено-аналитични операции, служещи като основа за обективно характеризиране на територията и вземането на информирани управленски решения, вкл. предоставяне на електронни услуги от тях.

Понастоящем Географика, съвместно с партньори, участва в разработването на Общи устройствени планове на общините: Чипровци, Долна Митрополия, Бобов дол, Дулово, Трън, Смолян, Макреш, Левски, Девин, Сатовча, Георги Дамяново, Белоградчик. Целта на общите устройствени планове е да се създаде териториална планова основа за дългосрочното устойчиво устройствено развитие и по-ефективно планиране на територията на общините в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и техните специфичните природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Фирмата разполага с опит и в областта на управление и опазване на околната среда, като някои от успешно реализираните проекти са за Дирекциите на природните паркове (Българка и Беласица) за подробна инвентаризация и анализ на околната среда, Разработване на планове за управление на защитени територии, Разработване на програми за опазване на околната среда и др.